Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Giám đốc sales 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
2 Beta Corp Giám đốc Marketing 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Media Nhân viên kỹ thuật bảo trì 2 Hà Nội 7/2/2018
4 Beta Media Digital Marketing 2 Hà Nội 28/2/2018
5 GRAPHIC DESIGNER 1 Hà Nội 16/3/2018
6 Beta Media Lập Trình Viên 2 Hà Nội 4/4/2018
7 Beta Media Kế Toán Thanh Toán 2 Hà Nội,Bắc Giang 4/4/2018
8 Beta FnB Marketing Manager 1 Hà Nội 11/3/2018
9 Beta Media Marketing Executive 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 28/2/2018
10 Beta Corp Giám đốc mua hàng 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
11 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
12 Beta Corp Giám đốc Nhân sự 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
13 Beta Corp Giám đốc sáng tạo 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
14 Beta Corp Giám đốc tổ chức sự kiện 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
15 Beta Corp Trưởng Phòng Nhân sự 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
16 Beta Corp Trưởng Phòng Marketing 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
17 Beta Corp Trưởng Phòng mua hàng 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
18 Beta Corp Trưởng Phòng sáng tạo 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
19 Beta Corp Kế toán trưởng 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
20 Beta Media Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_