Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
2 Beta Corp Giám đốc mua hàng 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Corp Giám đốc tổ chức sự kiện 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
4 Beta Media Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
5 Beta Media Giám đốc vận hành rạp 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
6 Beta Media Giám đốc sản xuất TVShow 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
7 Beta Media Giám đốc sản xuất phim điện ảnh 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
8 Beta Media Giám đốc phát hành phim 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
9 Beta Enterainment Quản lý điều hành (Swing) 1 Hà Nội 1/1/2018
10 Beta Enterainment Giám đốc điều hành (TV Shows) 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
11 Beta Paint Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_