Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Giám đốc Marketing 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
2 Beta Corp Giám đốc sáng tạo 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Corp Trưởng Phòng Marketing 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
4 Beta Corp Trưởng Phòng sáng tạo 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
5 Beta FnB Marketing Manager 1 Hà Nội 11/3/2018
6 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_