Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Trưởng Phòng Nhân sự 1 Hà Nội 1/7/2018
2 Beta Corp Giám đốc Marketing 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Corp Giám đốc sales 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
4 Beta Media Nhân viên kỹ thuật bảo trì 2 Hà Nội 7/2/2018
5 Beta Media Lập Trình Viên 2 Hà Nội 4/4/2018
6 Beta FnB Marketing Manager 1 Hà Nội 11/3/2018
7 Beta Corp Giám đốc tổ chức sự kiện 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
8 Beta Corp Giám đốc mua hàng 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
9 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
10 Beta Corp Giám đốc Nhân sự 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
11 Beta Corp Trưởng Phòng Marketing 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
12 Beta Corp Trưởng Phòng mua hàng 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
13 Beta Corp Kế toán trưởng 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
14 Beta Media Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
15 Beta Media Giám đốc vận hành rạp 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
16 Beta Media Giám đốc phát hành phim 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
17 Beta Media Trưởng Phòng vận hành rạp 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
18 Beta Media Trưởng Phòng phát hành phim 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
19 Beta Media Trưởng phòng sales 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
20 Beta Media Trưởng phòng tổ chức sự kiện 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_