Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Giám đốc sales 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
2 Beta Corp Giám đốc Marketing 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Corp Giám đốc mua hàng 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
4 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
5 Beta Corp Giám đốc Nhân sự 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
6 Beta Corp Giám đốc sáng tạo 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
7 Beta Corp Giám đốc tổ chức sự kiện 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
8 Beta Corp Trưởng Phòng Marketing 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
9 Beta Corp Trưởng Phòng mua hàng 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
10 Beta Corp Trưởng Phòng sáng tạo 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
11 Beta Corp Kế toán trưởng 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
12 Beta Media Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
13 Beta Media Giám đốc vận hành rạp 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
14 Beta Media Giám đốc sản xuất TVShow 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
15 Beta Media Giám đốc sản xuất phim điện ảnh 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
16 Beta Media Giám đốc phát hành phim 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
17 Beta Media Trưởng Phòng vận hành rạp 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
18 Beta Media Trưởng Phòng sản xuất TVShow 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
19 Beta Media Trưởng Phòng sản xuất phim điện ảnh 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
20 Beta Media Trưởng Phòng phát hành phim 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_